Betagro Science Center Co., Ltd.
    

ใบคำขอรับบริการ และคำแนะนำการใช้บริการ
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ
บริการของห้องปฏิบัติการ
ใบคำขอบริการตรวจเฝ้าระวังโรค โครงการไก่อนามัย
Download
ใบคำขอรับบริการตรวจปริมาณไวรัส (Virus titration)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบรายการตรวจสุขภาพลูกไก่ (DOC)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบ Submission Form Nutrition Labelling
Download
ใบคำขอรับบริการ MIC and Disinfectant
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบยาฆ่าเชื้อ
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างอาหารสัตว์ (feed)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างอาหาร (Food)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างน้ำดี และน้ำเสีย (Water and Waste water)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง (Blank Form)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างทางจุลชีววิทยา BSC-LR
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างทางเคมี BSC-LR
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง BSC-PTL
Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทดสอบ และบริการรับ-ส่งตัวอย่าง
Download
การชำระเงิน
Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างลูกไก่ (DOC)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างฟาร์ม (Farm)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างซีรั่ม (Serum)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างชันสูตร (Diagnosis)
Download

ใบรับรอง และรายการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจ กรมปศุสัตว์ (สาขาลพบุรี)
Download
ใบรับรอง และรายการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจ กรมปศุสัตว์ (พัทลุง)
Download
ใบรับรอง และรายการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจ กรมปศุสัตว์ (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Download
หนังสือการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
Download
หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพบุรี)
Download
ISO/IEC 17025 (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย); รายการทดสอบอาหาร อาหารสัตว์ น้ำในฟาร์มปศุสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์
Download
ISO/IEC 17025 (สาขาลพบุรี) ; รายการทดสอบอาหาร และอาหารสัตว์
Download
ISO/IEC 17025 (สาขาพัทลุง) ; การทดสอบอาหาร อาหารสัตว์ ตัวอย่างจากสัตว์เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์ และการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์
Download
ISO/IEC 17025 (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ; รายการทดสอบปุ๋ย
Download
ใบรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (PT Provider)
Download
หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Download
หนังสือรับรองหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ
Download

ใบสมัครและรายละเอียดแผนการฝึกอบรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563
Download
ใบสมัครและตารางรายละเอียดเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 2563
Download
ใบสมัครและตารางรายละเอียดเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 2562
Download
ใบสมัครและรายละเอียดแผนการฝึกอบรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562
Download

หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริการ  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิค  |  ลิงค์  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่เว็บไซต์