Betagro Science Center Co., Ltd.
    

ใบคำขอรับบริการ และคำแนะนำการใช้บริการ
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ
บริการของห้องปฏิบัติการ
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างทางจุลชีววิทยา BSC-LR
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างทางเคมี BSC-LR
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง BSC-PTL
Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทดสอบ และบริการรับ-ส่งตัวอย่าง
Download
การชำระเงิน
Download
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างลูกไก่ (DOC)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง (Blank Form)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างน้ำดี และน้ำเสีย (Water and Waste water)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างอาหารสัตว์ (feed)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างอาหาร (Food)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างฟาร์ม (Farm)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างซีรั่ม (Serum)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบตัวอย่างชันสูตร (Diagnosis)
Download
ใบคำขอรับบริการทดสอบรายการตรวจสุขภาพลูกไก่ (DOC)
Download

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ; รายการทดสอบปุ๋ย (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Download
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ; รายการทดสอบปุ๋ย (สาขาพัทลุง)
Download
ใบรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก มกอช. (สาขาพัทลุง)
Download
ใบรับรอง และรายการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจ กรมปศุสัตว์ (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Download
ใบรับรอง และรายการทดสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจ กรมปศุสัตว์ (สาขาลพบุรี)
Download
หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Download
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ; รายการทดสอบอาหาร (สาขาลพบุรี)
Download
ใบรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
Download
หนังสือรับรองหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ
Download
ใบรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก มกอช. (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Download
ใบรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก มกอช. (สาขาลพบุรี)
Download
หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ; รายการทดสอบอาหาร อาหารสัตว์ และตัวอย่างจากสัตว์ (สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Download

ใบสมัครและรายละเอียดแผนการฝึกอบรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2563
Download
ใบสมัครและตารางรายละเอียดเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 2563
Download
ใบสมัครและตารางรายละเอียดเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ 2562
Download
ใบสมัครและรายละเอียดแผนการฝึกอบรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562
Download

หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริการ  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิค  |  ลิงค์  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่เว็บไซต์